STATUT

Klub Żeglarski „SZTAKSEL”

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę – Klub Żeglarski „SZTAKSEL” w skrócie: K.Ż. „SZTAKSEL” i zwany dalej Klubem.

§ 2

Klub Żeglarski jest społeczną organizacją powołaną do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej poprzez uprawianie żeglarstwa i innych sportów wodnych.

§ 3

Terenem działania Klubu jest obszar miasta i gminy Pełczyce, a siedzibą władz Klubu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach przy ulicy Starogrodzkiej 12.

§ 4

Klub Żeglarski „SZTAKSEL” jako stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

STATUT-SZTAKSEL