REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTY PŁYWAJĄCEGO PCRiT „PEŁCZANKA”

Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się na terenie Plaży Miejskiej w Pełczycach PCRT „Pełczanka”, Prowadzona jest przez firmę Magdaleny Kanarek z siedzibą w Pełczycach ul. Armii Polskiej 4a  NIP: 5941560283

1.Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest codziennie w sezonie letnim od czerwca do września w godzinach 11-00 do 20-00.

2. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego REGULAMINU i do bezwzględnego jego przestrzegania.

3. Wypożyczanie sprzętu wodnego odbywa się zgodnie z aktualnym cennikiem i niniejszym regulaminem.

4. Wypożyczony sprzęt użytkowany znajduje się na terenie jeziora Duży Pełcz.

5. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 

6. W  przypadku  gdy  okazany  dokument  tożsamości  będzie  budził  wątpliwości co  do  jego wiarygodności dla wydającego sprzęt, może on odmówić wypożyczenia sprzętu. 

7. Osobom  pod  wpływem  alkoholu  lub  innych  środków  odurzających,  a  także  osobom niepełnoletnim sprzęt nie będzie wypożyczany. 

8. Wypożyczenie  sprzętu  następuje  po  podpisaniu  przez  Wypożyczającego  klauzuli o odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności za wypożyczenie oraz spisaniu danych adresowych z w/w dokumentu. 

9. Z chwilą podpisania ww. klauzuli Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt, za zdrowie i życie własne oraz innych osób z niego korzystających . 

10. Wypożyczający  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  stanu  wypożyczanego  sprzętu  pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag osobie wydającej sprzęt. 

11. Podstawowym  wyposażeniem  każdego  sprzętu  pływającego  są  kamizelki  asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

12. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, ile osób się na niej znajduje. 

13. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.. Zachowanie się na przeznaczonych, 

14. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego równowartość w wysokości 100% jego rynkowej ceny w chwili ujawnienia tego zdarzenia. 

15. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i obsługę Wypożyczalni. 

16. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z obsługą Wypożyczalni. 

17. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty za wypożyczenie zgodnej z cennikiem za przekroczony czas korzystania ze sprzętu oraz naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% należności za wypożyczenie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w jego zwrocie. 

18. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie, bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody. 

19. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu sportowego. 

20. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza miejscami do tego przeznaczonymi. 

21. Zachowanie się na wodzie: 

– nie wolno spożywać alkoholu i innych środków odurzających, 

  • podczas pływania zachowujemy się kulturalnie, 
  • zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych, 
  • zabrania się skakania do wody, 
  • należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji lub służb do tego upoważnionych, 
  • obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, 

O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się sprzętu, jego nieszczelnością, uszkodzeniem należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni. 

22. Zakazuje się kąpieli w kapokach, kamizelkach asekuracyjnych. 

23. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzęty innym osobom.  

24. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do niezwłocznego zakończenia korzystania z wypożyczonego sprzętu niezależnie od opłaconego czasu jego wypożyczenia, bez prawa zwrotu uiszczonej należności za jego wypożyczenie. 

25. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.